Onvermijdelijk en onontkoombaar, de belastingaangifte.

Een belastingaangifte, is niets anders dan een verklaring van de belastingplichtige aan de hand waarvan de Belastingdienst de verschuldigde belasting kan vaststellen. Er zijn verschillende soorten belasting waarvoor een aangifte wordt ingediend.. Het indienen van een belastingaangifte is wettelijk verplicht en moet duidelijk, stellig en zonder voorbehouden zijn. Kortom het moet kloppen met de werkelijkheid! Inkomstenbelasting en Vennootschapsbelasting zijn zogenaamde aanslagbelastingen. De belastinginspecteur stelt de belastingaanslag vast aan de hand de ingediende aangifte. De belasting is verschuldigd nadat de belastinginspecteur een aanslag heeft opgelegd, dit in tegenstelling tot de aangiftebelastingen. De inspecteur zal de aanslag binnen 3 jaren na afloop van het betreffende jaaropleggen. In praktijk ligt de blauwe envelop met acceptgiro binnen enkele maanden in jouw brievenbus. De belastinginspecteur zal de aanslag zorgvuldig vaststellen. Indien een vermoeden ontstaat van opzettelijke misleiding door belastingplichtige (te kwader trouw) heeft de inspecteur het recht terug te komen op de aanslag en een navorderingsaanslag op te leggen. Loonbelasting, Dividendbelasting en Omzetbelasting, zijn aangiftebelastingen. De belastingplichtige stelt door middel van de aangifte zelf vast hoeveel belasting is verschuldigd. Waarna hij of zij uit eigen beweging (zonder een aanslag af te wachten) de berekende aanslag zal voldoen. De betaling en de aangifte dienen voor het vervallen van de aangifte termijn allebei te zijn gedaan.
Aan het beginvan een nieuw kalenderjaar verstuurt de Belastingdienst brieven met de data voor het indienen van de aangiften. Vindt de inspecteur dat te weinig belasting op de aangifte is afgedragen, dat zal de inspecteur een naheffingsaanslag opleggen. Of ter controle verzoeken bewijsstukken aan te leveren die de aangifte volgen. In het ergste geval zal de inspecteur een verzuim- of vergrijpboete opleggen.

Omzetbelasting (BTW)

Verstuur je een factuur aan je klant, dan bereken je doorgaans BTW over het totaalbedrag. Je fungeert feitelijk als tussenpersoon van de Belastingdienst omdat je de BTW incassert bij je klant en uiteindelijk afdraagt middels een BTW-aangifte. Dat doe je uiterlijk op de laatste dag van de maand, opvolgend  op het betreffende kwartaal. Voorbeeld: uiterlijk op 30 april doe je de aangifte over kwartaal 1 van een willekeurig jaar. Sommige ondernemers moeten maandaangifte doen. Voorbeeld: uiterlijk op 28 februari doe je aangifte over de maand januari van een willekeurig jaar.

Voorbelasting (BTW)

Natuurlijk factureer je niet alleen en maak je zelf ook kosten zoals inkoop van handelswaar en huur van je pand. De BTW die je daarover betaalt, mag je in veel gevallen verrekenen met de BTW die je moet afdragen. Dat wordt verrekenen als voorbelasting genoemd. Het kan voorkomen dat je in een bepaalde aangifteperiode meer BTW hebt betaald aan leveranciers, dan je hebt berekend aan je klanten. In dat geval krijg je geld terug van de Belastingdienst.